Yritysten on yhä vaikeampaa erottua kilpailijoistaan pelkällä tuotteella, joten moni yritys on ottanut toimintansa arvoksi asiakaskokemuksen. Hyvä asiakaskokemus ei kuitenkaan synny sattumalta, vaan se vaatii asian kirjaamista yrityksen strategiaan sekä asiakkaiden tarpeiden ja odotusten todellista tuntemista. Asiakaskokemuksen kehittäminen vaatii lisäksi aikaa ja muutoksia yrityksen jokapäiväisissä toimintatavoissa. Asiakaskokemus ei ole vain johdon tai asiakasrajapinnassa työskentelevien työntekijöiden tehtävä, vaan se tulee olla koko organisaation tiedossa, ja kaikkien työntekijöiden on osattava toimia sen mukaan. Onnistuessaan asiakaskokemus voi luoda todellista kilpailuetua, jota kilpailijat eivät voi kopioida.

Kohderyhmä

Asiakaskokemus ja myynti -valmennus sopii yrityksille, jotka haluavat ottaa asiakaskokemuksen osaksi strategiaansa tai tarvitsevat apua asiakaskokemuksen parantamisessa. Valmennus sopii yrityksen koko henkilökunnalle, mutta erityisesti johdolle ja esimiehille.

Sisältö

Asiakaskokemus ja myynti -valmennuksen sisältö räätälöidään aina yrityksen tarpeiden mukaan. Valmennuksessa käydään läpi, miten asiakaskokemus syntyy ja millaisista kontaktipisteistä yrityksen asiakaspolku muodostuu. Lisäksi pohditaan, millaisista asiakkaista yrityksen asiakaskunta muodostuu, millaisia asioita he arvostavat ja millainen on heidän ostoprosessinsa. Valmennuksessa voidaan syventyä yrityksen asiakaspolkuun ja tutkia millaisia mahdollisia kuiluja ja onnistumisen paikkoja polulla on. Valmennuksessa käydään tarvittaessa myös läpi millaisia uusia kontaktipisteitä asiakaspolulle tulisi lisätä tai mitä siltä tulisi mahdollisesti poistaa. Valmennuksen muita teemoja voivat olla asiakkuuksien ja asiakasuskollisuuden kasvattaminen, uusien asiakkaiden hankkiminen, asiakasymmärryksen lisääminen, asiakastarpeen ymmärryksen kasvattaminen sekä asiakaslähtöinen tuote- ja palvelukehitys.