Työsuojelupäällikön pitää tuntea työpaikan olosuhteet ja olla niihin nähden riittävän pätevä tehtäväänsä. Hänen tulee olla perehtynyt työsuojelua koskevaan lainsäädäntöön.

Työsuojelupäällikön peruskoulutus antaa perusvalmiudet toimia työsuojelupäällikkönä. Koulutuksessa käsitellään työsuojelun lähtökohtia, sen tarkoitusta ja tavoitteita, sekä työsuojelupäällikön tehtäviä ja työsuojelun yhteistoimintaa.

Uudenmaan Koulutuskeskus Oy järjestää työsuojelupäällikön perus- ja jatkokoulutusta koko Suomen alueella.

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmää ovat työsuojelupäälliköt, esimiehet ja työturvallisuusvastaavat.

Koulutuksen sisältö

Työsuojelun perusteet ja tavoitteet

 • työsuojelun merkitys
 • työsuojelun tavoitteet
 • työsuojeluorganisaation kokonaisuus

Työsuojelun keskeinen lainsäädäntö

 • työsuojelun valvontalaki
 • työturvallisuuslaki
 • työterveyshuoltolaki

Työsuojelupäällikön rooli ja vastuut

 • työsuojelupäällikön tehtävät
 • yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat
 • yhteistyö työsuojeluorganisaation kanssa

Toiminta vaaratilanteen tai tapaturman sattuessa

 • vahingoista oppiminen ja tutkinta
 • työturvallisuuden mittaaminen
 • ilmoitusmenettelyt
 • seuranta

Työsuojelun toimintaohjelma

 • työsuojelun toimintaohjelman tavoite
 • työsuojelun toimintaohjelman sisältö
 • sisäiset turvallisuussuunnitelmat

Riskien arviointi

 • riskien arvioinnin perusteet
 • työpaikan vaaratekijät
 • työpaikan kuormitustekijät
 • vaarojen tunnistaminen, riskin suuruuden arviointi, toimenpiteiden tekeminen ja seuranta